Upravit stránku

Název projektu: Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti Obchodní tiskárny, a.s. 

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01108

Výše dotace: 3 045 265,65 Kč

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Projekt bude probíhat v období 1. 5. 2013 – 30. 7. 2014.

POPIS PROJEKTU
Projekt vychází z dosud získaných zkušeností v oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců, zaměřeného na zvyšování jejich odborných znalostí a dovedností s pozitivním dopadem na růst jejich konkurenceschopnosti s podporou vytváření podmínek pro jejich kariérní růst. V procesu dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců klade společnost větší důraz na zvyšování podílu interního školení s využitím vlastních interních lektorů v porovnání ke školením nakupovaných formou služby. Tato orientace rozvíjí systémovost přístupu ve stávajícím vzdělávacím systému. Investování do přípravy interních lektorů se ukázalo jako efektivní prvek, který umožňuje pružně organizovat interně další odborná školení zaměstnanců podle možností výroby s minimalizací potřebných financí na zajištění školení.

Interní lektoři vyškolení prostřednictvím projektu budou následně školit další zaměstnance společnosti, aby se zvýšila efektivnost rozvoje poskytovaného dalšího odborného školení zaměstnanců.

Využíváním získaných znalostí a dovedností vyškolenými zaměstnanci na příslušných pracovních pozicích si Obchodní tiskárny vytváří podmínky pro zkvalitnění výrobních a obchodních procesů. Přínosem bude zvýšení efektivity organizování odborného vzdělávání zaměstnanců zaměřeného na prohlubování a rozvoj jejich odborné kvalifikace, což přispěje i k udržení konkurenceschopnosti na trhu.

Plánovaná školení jsou zaměřena na zaměstnance bez rozdílu pohlaví a dosaženého věku. V rámci projektu bude vytvořen plán k zajištění rovného přístupu k ženám a mužům na jednotlivých organizačních úrovních společnosti se zapracováním vybraných opatření do interních dokumentů společnosti (např. organizační směrnice a řády). K podpoře jeho využívání budou zavedeny nové metody a nástroje pro srovnání podmínek rovného zacházení, aby vedoucí pracovníci na jednotlivých úrovních měli jednotný přístup k řešení této oblasti.

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU
Primárním cílem projektu je rozšíření systémovosti přístupu k odbornému vzdělávání zaměstnanců řešeného stávajícím systémem ve společnosti Obchodní tiskárny. Systémovost je řešena realizací vzdělávacího programu prostřednictvím zvýšení podílu interních lektorů společnosti na realizaci odborného školení zaměstnanců.

Stávající a nově vybraní interní lektoři (odborníci v příslušné oblasti výrobního procesu) budou po absolvování školení zaškolovat nově přijaté zaměstnance, průběžně proškolovat a prohlubovat znalosti stávajícím zaměstnancům na příslušných pozicích, aby získali potřebné odborné znalosti a dovednosti k získání a prohloubení své kvalifikace umožňující jim upevňování konkurenceschopnosti a zvyšující se možnosti kariérního růstu.

KLÍČOVÉ AKTIVITY
Podpora uplatňování rovných příležitostí mužů a žen
Na počátku klíčové aktivity bude expertkou vypracován Plán rovnosti žen a mužů s využitím zpracované analýzy. Plán bude konkretizovat návrh vhodných metod a nástrojů pro srovnání podmínek rovného zacházení (statistiky podle pohlaví, analýzy platů žen a mužů) a proškolení zaměstnanců. Do personální praxe bude zavedena genderová statistika a se získanými výsledky bude seznamováno vedení společnosti a vedoucí úseků, aby měli odpovídající informace pro svoji personální práci s podřízenými. Aby se informace o oblasti rovnosti žen a mužů dostaly ke všem zaměstnancům, bude v rámci této klíčové aktivity provedeno školení všech vedoucích pracovníků a jejich zástupců.

Rozvoj a rozšíření firemního vzdělávacího systému
V klíčové aktivitě bude vytvořen systém interních lektorů, který rozvine stávající vzdělávací systém společnosti. Realizaci jednotlivých aktivit zajistí manažer projektu s asistentem a stávajícími interními lektory společnosti. Tato skupina vytvoří dokument, který bude systémově řešit problematiku interních lektorů. Bude definovat zásady činnosti interních lektorů, systémovou strukturu, vazby na jednotlivé úrovně řízení, podřízenost a odpovědnost jako prvek interního vzdělávacího procesu, požadavky na jejich odbornou způsobilost, dobu praxe, způsob jejich výběru, přípravy atd.

Základem skupiny interních lektorů budou interní lektoři v oblasti tiskařství a IT vyškolení v předchozím projektu, doplněni budou o interní lektory pro oblast BOZP a finančnictví a účetnictví. Protože skupinu budou tvořit lidé, kteří jsou z provozu a mají minimum zkušeností se školením a koučinkem dospělých, účastní se lektoři školení k získání potřebných didaktických dovedností. K získání aktuálních informací v oblasti BOZP a účetnictví a financí budou provedena další odborná školení vybraných lektorů.

Interní lektoři pro potřeby školení zaměstnanců vytvoří vzdělávací materiály a soubory testovacích otázek, které budou průběžně aktualizovány na základě nových poznatků a trendů v oborech a směřování činností Obchodních tiskáren.

Provedení tiskařských odborných školení
V této aktivitě budou odborná školení zaměstnanců zaměřená na zvýšení jejich odborných znalostí prostřednictvím interních lektorů. Interní odborná školení budou zaměřena na dílčí oblasti tiskařského oboru vyjádřená v tématech Úpravy materiálu, Zušlechťování tiskovin, Dokončující zpracování, Prepress – příprava výroby, Prepress – úprava grafiky, Inovace v tiskařství.

Provedení odborných školení v oblasti finanční a účetní
Aktivita řeší realizaci odborných školení zaměstnanců zaměřených na zvýšení jejich odborných znalostí prostřednictvím interních lektorů. Interní odborná školení budou zaměřená na dílčí oblasti finančního a účetnického oboru vyjádřená v tématech Výkony a tržby, Fixní a variabilní náklady, Čistá výroba, Přidaná hodnota, Výkaz zisků a ztrát divize, Mezidivizní kooperace a její projev ve výsledcích divize. Zaměření školení je koncipováno s ohledem na složení cílové skupiny, kdy jde o neekonomicky zaměřené zaměstnance, kterým chybí dostatečné základní ekonomické povědomí.

Provedení školení na systém MOVEX (IT školení)
V této klíčové aktivitě budou provedena odborná školení zaměstnanců zaměřená na zvýšení jejich odborných znalostí prostřednictvím interních lektorů. Interní odborná školení budou zaměřená na uživatelské zvládnutí systému MOVEX v rozsahu potřebném pro podporu jejich každodenních činností.

Rozšíření a prohloubení znalostí odborného cizího jazyka
Aktivita řeší zvyšování znalosti odborného anglického, německého a ruského jazyka, který zaměstnanci potřebují pro výkon ve své pracovní pozici. Vlastní výuka bude provedena externím dodavatelem, kterému budou definovány požadavky na zaměření odborných znalostí terminologie a frazeologie pro jednotlivé skupiny.

Řízení realizace projektu
Tato klíčová aktivita a v ní zahrnuté činnosti slouží k zajištění úspěšné realizace a ukončení projektu v souladu se zpracovanou žádostí. V počáteční fázi realizace projektu budou na jednotlivé pozice realizačního týmu jmenováni konkrétní zaměstnanci s potřebnými zkušenostmi a odbornými znalostmi.

Součástí této aktivity je organizační zajištění a kontrola jednotlivých činností realizovaných v jednotlivých klíčových aktivitách dle harmonogramu, řízení rizik, finančních toků a dodržování způsobilosti výdajů, organizace výběrových řízení dle platné legislativy a odpovídající příručky, zajištění publicity. Součástí práce bude sběr podkladů, jejich vyhodnocení a na základě výsledků zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a případných podstatných změn. V závěrečné zprávě zhodnotí celý projekt a jeho výstupy.


VÝSTUPY PROJEKTU
Výstupem projektu budou nově vytvořené prvky / produkty:

  • dokument, který bude systémově řešit problematiku skupiny interních lektorů
  • vytvořený soubor vzdělávacích materiálů a testových otázek
  • plán rovných příležitostí žen a mužů
  • dokument s vyhodnocením genderové statistiky o zastoupení žen a mužů, metod a nástrojů pro srovnání podmínek rovného zacházení 
Projekt EU - OP LZZ - Výzva č. 94
Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány technické soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti