22.07.2019 14:35

OTK Group a.s. a Bisfenol A v termografických papírech

 Vážení obchodní partneři,

 

v souvislosti s dalším legislativním omezením používání Bisfenolu A bychom Vás chtěli informovat o změně v naší nabídce termografických papírů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nařízení REACH) v příloze XVII stanovuje, že Bisfenol A nesmí být uváděn na trh v termografickém papíru v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,02 % hmotnostních po 2. lednu 2020.

 

Na základě tohoto omezení přestaneme s maximální účinností k 31.12. 2019 nabízet materiály z řady Thermal Eco, které tento Bisfenol obsahují.

 

V případě, že Vám tyto materiály v současné době dodáváme, budou Vás v nejbližší době v této souvislosti kontaktovat naši specialisté prodeje. Cílem bude dohoda na postupu při náhradě stávajícího materiálu za nový, neobsahující Bisfenol A.

 

Pro Vaši orientaci v této problematice ještě zmíníme, že aktuálně platná legislativa spolu s předchozími kroky v této otázce je dostupná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz

 

Těšíme se na další spolupráci s Vámi

OTK GROUP, a.s.

Tisknout


Rychlý kontakt

OTK GROUP, a.s.

Plynárenská 233
280 02 Kolín IV
Tel.: +420 321 759 111
Fax: +420 321 722 479
E-mail: